Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Ride it Indoor cycling te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.ride-it.nl en op te vragen bij de balie van je Ride it Indoor cycling club.

Ride It: Daarmee bedoelen we Ride it Indoor cycling en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam van Ride it Indoor cycling.

Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Ride it Indoor cycling kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Gastheer/vrouw: Onze Ride it medewerker die zorgt voor het beheer van de Ride it club.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving. Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft voor de opening van jouw club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Ride it. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.

Lid/Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Ride it kan je vragen je legitimatie te tonen. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Ride it en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij Ride it. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.ride-it.nl)  Dit is je voorinschrijving, tijdens de eerste fysieke kennismaking wordt de inschrijving afgerond ;of
2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier met onze gastheer/vrouw aan de balie.
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 9c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Ride it naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
c. Als je lid wordt van Ride it, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Ride it besluiten de overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Abonnement Dal geeft enkel toegang tot de club tot 17:00 uur. Met Abonnement Piek kun je tijdens alle openingsuren sporten bij Ride it.
b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor 26 of 52 weken. Na afloop wordt het abonnement verlengt en is het per 4 weken op te zeggen.
c. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Mywellness app. .
d. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je ook op aan onze balie een dagpas kopen. Je kunt met de dagpas ook gebruik maken van groepslessen indien die beschikbaar zijn op de betreffende club.

Artikel 4. Groepslessen
a. Voor iedere  groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). Ride it stelt als voorwaarde dat groepslessen gereserveerd dienen te worden op via de Mywellness app of via je gastheer/vrouw in de club.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Club.
b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
c. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.
d. Indien je kiest voor betaling per 4 weken bij een overeenkomst van 26 of 52 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden.
e. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
f. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
g. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
h. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

a. Ride it geeft aan wat de openingstijden zijn per Ride it club. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.
b. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 8: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Als je gaat verhuizen, kun je misschien bij onze club blijven sporten. Indien je nieuwe adres buiten een straal van 20 km van onze club vandaan is, geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 9: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen aan de balie in de club, telefonisch of per e-mail.
d. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Ride it je de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Ride it.
e. Samen sporten wordt bij Ride it gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de club wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, kan Ride it hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Ride it de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 10: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club.  Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, en gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. Ride it en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze club.
c. We adviseren je zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar de club. Ride it stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Ride it aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze club en in tweede instantie telefonisch of per e-mail je klacht onder onze aandacht brengen.

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Ride it verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van Ride it wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Ride it kun je terugvinden op onze website.
c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze club, maken wij gebruik van video en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ride it aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Ride it zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de club is gevestigd.